REGULAMIN SKLEPU:

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.). Z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne.


Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem ANSGRAF.pl Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 

Sprzedawca[1] – Ansgra.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Ułanów 21b, 31-450 Kraków, adres e-mail: biuro@ansgraf.pl
Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym ansgraf.pl
Klient  –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie[2];
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).


§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookie i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,  aktywne konto poczty e-mail.

W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

 • w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
 • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 


W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż towarów. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Sklepie swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem ansgraf.pl oraz kliknąć przycisk „Zapisz”. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu biuro@ansgraf.pl. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu biuro@ansgraf.pl. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ust. 2 powyżej.


§ 4. Warunki dokonywania zakupów.


Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • dane adresowe do wysyłki
 • NIP (jeżeli dotyczy)
 • numer telefonu
 • dane do faktury VAT

Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (Spółka nie jest płatnikiem podatku VAT). Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest przez Sklep przesyłane niezwłocznie na wskazany przez Klienta adres mailowy. W przypadku niedostępności części lub całości przedmiotu zamówienia, Klient może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia, wydłużeniu czasu realizacji lub anulowaniu zamówienia. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać realizację zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

Zamówienia produktów, które wpłyną do godz. 13.00 w dni robocze, realizowane (wysyłane) są za pobraniem jeszcze tego samego dnia, a w przypadku płatności przelewem - tuż po zaksięgowaniu wpłaty Klienta, bądź przesłania potwierdzenie przeleu. Sklep wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.
 W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

 • Przelew bankowy,
 • Płatność za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych,
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską,
 • Płatność przy odbiorze osobistym.

 Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty (§ 4 ust. 12 lit. a, b, c niniejszego regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze (§ 4 ust. 12 lit. d, e niniejszego regulaminu) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru. Do zakupionego towaru dołączana jest faktura VAT.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.


Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne i dochodzić roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym/uszkodzonym

Reklamacje nie będą uwzględniane w momencie, w którym wada powstała z winy kupującego i wynika ona z nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z informacjami umieszczonymi w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.  Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:

 • drogą mailową na adres biuro@ansgraf.pl

Klient w reklamacji powinien wskazać:

 • swoje imię i nazwisko
 • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.)
 • przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz, w zależności od okoliczności, dokumentację zdjęciową
 • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem  po rozpatrzeniu reklamacji

Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 6. Zwroty. 

Istnieje możliwość zwrotów produktów w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem pokrycia kosztów przesyłki (dotyczy również podmiotów gospodarczych) wyjątek stanowią produkty ustawowo nie podlegające zwrotom.

§ 7. Prawa autorskie. 

Wszelkie utwory dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.).

§ 7a. Ochrona danych osobowych.


Informacje dotyczące wykorzystania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem ansgraf.pl

§ 8. Postanowienia końcowe.


W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie ansgraf.pl, informację wyświetlaną przy logowaniu do Konta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, lub poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika. 

[1] Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Sprzedawcę rozumie się także usługodawcę w znaczeniu nadanym tą ustawą, w zakresie w jakim Sprzedawca świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną
[2] Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Klienta rozumie się usługobiorcę w znaczeniu tej ustawy, w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną